fbpx

tel 021.3307668 021.3311752 031.8052948 email Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Categorii de produse

POLITICA DE CONFIDENŢIALITATE
SC SUDURA SRL garantează securitatea şi confidenţialitatea datelor găzduite şi transmise prin sistemul sau informatic. Aceste informaţii vor putea fi folosite de către SC SUDURA SRL pentru a trimite utilizatorului confirmarea comenzilor, diverse oferte speciale, eventualele promoţii, etc.
De asemenea, informaţiile colectate prin intermediul formularelor completate la crearea unui cont personal vor putea fi utilizate de catre SC SUDURA SRL pentru elaborarea de estimări demografice despre clienţii site-ului www.sudura.com, pentru a optimiza serviciile oferite acestora, respectând prevederile legilor în vigoare.
SC SUDURA SRL nu încurajează SPAM-ul, nu furnizează adresa dumneavoastră de e-mail unor terţi (persoane fizice sau juridice), nu vinde şi nu oferă către terţi adresele de e-mail obţinute prin intermediul site-ului www.sudura.com.
De asemenea, SC SUDURA SRL nu va divulga datele umneavoastră personale altor persoane care accesează paginile acestui site, fără acordul explicit al dumneavoastră în acest sens.
Datele dumneavoastră personale vor putea fi însă transmise autorităţilor în drept să verifice tranzacţiile comerciale sau altor autorităţi în drept să efectueze orice verificări justificate în baza legii, dacă acest lucru va fi solicitat în conformitate cu legile în vigoare.
SC SUDURA SRL garantează securitatea şi confidenţialitatea datelor găzduite şi transmise prin sistemul său informatic. Aceste informaţii vor putea fi folosite de către SC SUDURA SRL numai pentru a transmite utilizatorului confirmarea comenzilor, diverse oferte speciale, eventualele promoţii etc.
SC SUDURA SRL este inregistrată la Registrul General ANSPDCP ca operator de date cu caracter personal cu notificarea numarul 31849.
 
REGULAMENT CU PRIVIRE LA PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
 Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi Legii nr. 102/2005 privind înfiinţarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, SC SUDURA SRL, în calitate de operator date cu caracter personal, are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de client, un membru de familie al acestuia ori de terţi.
 Ne obligăm că datele cu caracter personal vor fi:
     * prelucrate cu bună credinţă şi în conformitate cu dispoziţiile legale;
     * colectate în scopuri determinate, explicite şi legitime;
     * adecvate, pertinente şi neexcesive, prin raportare la scopul în care sunt colectate şi ulterior prelucrate;
     * exacte şi actualizate; datele inexacte sau incomplete din punct de vedere al scopului pentru care sunt colectate şi respectiv prelucrate vor fi şterse sau rectificate;
     * stocate într-o formă care să permită identificarea persoanei vizate strict pe perioada necesară realizării scopurilor în care datele sunt colectate şi prelucrate.
1. Datele prelucrate
 Societatea noastră va prelucra următoarele date cu caracter personal:
     * numele şi prenumele
     * telefon/fax/email
     * adresa sau reşedinţa și cont bancar/bancă
     * CNP (necesar pentru identificarea fiscală a cumpărătorului persoană fizică)
     * seria și numărul actului de identitate (necesare pentru identificarea delegatului ce ridică produsele)
 Prelucrarea datelor cu caracter special prevăzute la art. 7 alin. 2 lit. a) din Legea nr. 677/2001, respectiv a prelucrarii codului numeric personal sau a altor date cu caracter personal având o funcţie de identificare de aplicabilitate generală, sunt strict limitate la cazurile prevăzute de lege. Prelucrările de date cu caracter personal se efectuează numai dacă persoana vizată şi-a dat consimţământul, în mod expres şi neechivoc, pentru acea prelucrare.
 Consimţământul nu este necesar în următoarele cazuri:
     * când prelucrarea este necesară în vederea executării unui contract sau antecontract la care persoana vizată este parte ori în vederea luării unor măsuri, la cererea acesteia, înaintea încheierii unui contract sau antecontract;
     * când prelucrarea este necesară în vederea protejării vieţii, integrităţii fizice sau sănătăţii persoanei vizate ori a unei alte persoane ameninţate;
     * când prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale a operatorului;
     * când prelucrarea este necesară în vederea aducerii la îndeplinire a unor măsuri de interes public sau care vizează exercitarea prerogativelor de autoritate publică cu care este investit operatorul sau terţul căruia îi sunt dezvăluite datele;
     * când prelucrarea este necesară în vederea realizării unui interes legitim al operatorului sau terţului căruia îi sunt dezvăluite datele cu condiţia ca acest interes să nu prejudicieze interesul sau drepturile şi libertăţile fundamentale ale persoanei vizate;
     * când prelucrarea priveşte datele obţinute din documente accesibile publicului, conform legii;
     * când prelucrarea este făcută exclusiv în scopuri statistice, de cercetare istorică sau ştiinţifică, iar datele rămân anonime pe toată durata prelucrării.
 2. Scopul colectării datelor este îndeplinirea obiectului de activitate al societăţii, respectiv ACTIVITATILE DE COMERCIALIZARE A PRODUSELOR ȘI SERVICIILOR OFERITE DE FIRMA SUDURA SRL. Furnizarea acestor date, necesare în vederea asigurării acurateţei informaţiilor şi conţinutului documentelor întocmite în exercitarea activităţii societăţii noastre, constituie o obligaţie a clientului.
 3. Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai următorilor destinatari, cu consimţământul clientului: persoanei vizate.
 Autorităţile publice cărora li se comunică date în cadrul unei competenţe speciale de anchetă nu vor fi considerate destinatari şi în consecinţă, nu va fi necesar consimţământul persoanei vizate (de ex.: datele personale solicitate de instanţele de judecată, procurori, organe de urmărire penală, dacă sunt necesare desfăşurării unei anchete).
 4. Garanţii
 Conform Legii nr. 677/2001, orice persoană vizată beneficiază de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, se garantează respectarea dreptului de opoziţie la prelucrarea datelor personale care vă privesc şi de a solicita ştergerea datelor, cu excepţia datelor a căror prelucrare are caracter obligatoriu, respectiv prelucrări efectuate de serviciile financiare şi fiscale, de poliţie, justiţie, securitate socială.
 Societatea SC SUDURA SRL, în calitate de operator de date cu caracter personal, ii revin următoarele obligaţii de informare:
     * În cazul în care datele cu caracter personal sunt obţinute direct de la persoana vizată, cu excepţia cazului în care această persoană posedă deja informaţiile respective, operatorul ii va aduce la cunoştinţă:
           - identitatea operatorului şi a reprezentantului acestuia, dacă este cazul;
           - scopul în care se face prelucrarea datelor;
           - informaţii suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor; dacă furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie şi consecinţele refuzului de a le furniza; existenţa drepturilor prevăzute de prezenta lege pentru persoana vizată, în special a dreptului de acces, de intervenţie asupra datelor şi de opoziţie, precum şi condiţiile în care pot fi exercitate;
 -          orice alte informaţii a căror furnizare este impusă prin dispoziţie a autorităţii de supraveghere, ţinând seama de specificul prelucrării.
     * În cazul în care datele nu sunt obţinute direct de la persoana vizată, în momentul colectării datelor sau, dacă se intenţionează dezvăluirea acestora către terţi, cel mai târziu până în momentul primei dezvăluiri, operatorul este obligat să furnizeze persoanei vizate cel puţin următoarele informaţii, cu excepţia cazului în care persoana vizată posedă deja informaţiile respective:
           - identitatea operatorului şi a reprezentantului acestuia, dacă este cazul;
           - scopul în care se face prelucrarea datelor;
           - informaţii suplimentare, precum: categoriile de date vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existenţa drepturilor prevăzute de prezenta lege pentru persoana vizată, în special a dreptului de acces, de intervenţie asupra datelor şi de opoziţie, precum şi condiţiile în care pot fi exercitate;
           - orice alte informaţii a căror furnizare este impusă prin dispoziţie a autorităţii de supraveghere, ţinând seama de specificul prelucrării.
       Pentru exercitarea acestor drepturi, persoanele vizate se pot adresa către societatea noastră cu o cerere scrisă, datată şi semnată.
 Dreptul de acces
 (1)Orice persoană vizată are dreptul de a obţine de la SC SUDURA SRL, la cerere şi în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta. SC SUDURA SRL este obligată, în situaţia în care prelucrează date cu caracter personal care privesc solicitantul, să comunice acestuia, împreună cu confirmarea, cel puţin următoarele:
 a)informaţii referitoare la scopurile prelucrării, categoriile de date avute în vedere şi destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le sunt dezvăluite datele;
 b)comunicarea într-o formă inteligibilă a datelor care fac obiectul prelucrării, precum şi a oricărei informaţii disponibile cu privire la originea datelor;
 c)informaţii asupra principiilor de funcţionare a mecanismului prin care se efectuează orice prelucrare automată a datelor care vizează persoana respectivă;
 d)informaţii privind existenţa dreptului de intervenţie asupra datelor şi a dreptului de opoziţie, precum şi condiţiile în care pot fi exercitate;
 e)informaţii asupra posibilităţii de a consulta registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal, prevăzut la art. 24 din Legea 677/2001, de a înainta plângere către autoritatea de supraveghere, precum şi de a se adresa instanţei pentru atacarea deciziilor SC SUDURA SRL, în conformitate cu dispoziţiile prezentei legi.
 (2)Persoana vizată poate solicita de la SC SUDURA SRL informaţiile printr-o cerere întocmită în formă scrisă, datată şi semnată. În cerere solicitantul poate arăta dacă doreşte ca informaţiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi şi de poştă electronică, sau printr-un serviciu de corespondenţă care să asigure că predarea i se va face numai personal.
 (3)SC SUDURA SRL este obligat să comunice informaţiile solicitate, în termen de 15 zile de la data primirii cererii.
 Dreptul de intervenţie asupra datelor
 Orice persoană vizată are dreptul de a obţine de la SC SUDURA SRL, la cerere şi în mod gratuit:
 a) rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă prezentei legi, în special a datelor incomplete sau inexacte;
 b) transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă Legii 677/2001
 Pentru intervenţia asupra datelor persoana vizată va înainta SC SUDURA SRL o cerere întocmită în formă scrisă, datată şi semnată. În cerere solicitantul poate arăta dacă doreşte ca informaţiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi şi de poştă electronică, sau printr-un serviciu de corespondenţă care să asigure că predarea i se va face numai personal.
SC SUDURA SRL este obligată să comunice măsurile referitoare la persoana vizată, în termen de 15 zile de la data primirii cererii
Dreptul de opoziţie
Persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia sa particulară, ca date care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare. În caz de opoziţie justificată prelucrarea nu mai poate viza datele în cauză.
 Persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit şi fără nici o justificare, ca datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui terţ, sau să fie dezvăluite unor terţi într-un asemenea scop.
 În vederea exercitării drepturilor persoana vizată va înainta SC SUDURA SRL o cerere întocmită în formă scrisă, datată şi semnată. În cerere solicitantul poate arăta dacă doreşte ca informaţiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi şi de poştă electronică, sau printr-un serviciu de corespondenţă care să asigure că predarea i se va face numai personal.
 SC SUDURA SRL este obligată să comunice persoanei vizate măsurile luate în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei opţiuni a solicitantului.
 5. Încheierea operaţiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal
 Datele prelucrate vor fi stocate, conform art. 4 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 677/2001, pe durata necesară realizării scopurilor în vederea cărora au fost colectate şi ulterior prelucrate.
 Aceasta poate fi, după caz:
     * durata valabilităţii contractului de COMERCIAL încheiat cu persoana vizată pentru furnizarea serviciilor operatorului şi pentru perioada de arhivare a acestora, stabilită prin acte normative;
     * perioada necesară colectării datelor/recuperării creanţelor;
 În ceea ce priveşte ştergerea, distrugerea şi arhivarea, procedura internă şi modalităţile de realizare a acestor operaţiuni, se stabilesc de către fiecare operator, cu excepţia procedurii care se desfăşoară potrivit prevederilor legale privind arhivele naţionale. SC SUDURA SRL, datorită activităţii pe care o desfăşoară, este obligată, în baza unor dispoziţii legale speciale, să păstreze datele o anumită perioadă de timp, dar după expirarea acesteia trebuie să procedeze în una din modalităţile prevăzute mai sus.
 În cazul transferului datelor către alt operator, este necesar ca operatorul iniţial să garanteze că prelucrările efectuate de terţ au scopuri similare cu prelucrarea iniţială. În acest caz, societatea noastră este obligată ca, în momentul colectării datelor sau, dacă se intenţionează dezvăluirea acestora către terţi, cel mai târziu până în momentul primei dezvăluiri, să furnizeze persoanei vizate, informaţiile prevăzute la art. 12 alin. (1) din Legea nr. 677/2001.
 6. Măsuri luate pentru asigurarea securităţii prelucrării
 SC SUDURA SRL ia toate măsurile tehnice şi organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat.
 Utilizatorii care au acces la baza de date a informaţiilor cu caracter personal sunt doar din conducerea unităţii (administrator, director general, director economic, alți angajați special desemnați), fiecare dintre aceştia accesează baza de date cu propriul nume de cont și parolă. Toţi utilizatorii sunt obligaţi sa păstreze confidenţialitatea datelor la care au acces, iar la fiecare terminare de sesiune in baza de date vor închide sesiunea . In cazul in care unul sau mai mulţi utilizatori sunt revocaţi din diverse motive conturile de acces se suspenda automat.
 Utilizatorii accesează datele cu caracter personal numai pentru îndeplinirea atribuţiilor de serviciu.
 La intervale de timp (o lună) se efectuează o copie de siguranţă a bazei de date;
 Computerele de la care se accesează baza de date a informaţiilor cu caracter personal sunt în încăperi la care accesul este restricţionat; unităţile de calcul au implementate soluţii de protecţie antivirus, antispam și firewall updatate la zi (BitDefender).
 Imprimarea datelor cu caracter personal se realizează numai de către utilizatorii autorizaţi pt. aceasta operaţiune si numai in scopuri cerute de legile in vigoare (facturi, avize de însoţire a mărfii, contracte comerciale).
 Accesul în sediul societăţii este monitorizat video, iar datele cu caracter personal sunt stocate electronic în fişiere securizate, protejate de parolă. Informaţiile pe suport de hârtie sunt păstrate în dosare speciale, la care au acces doar angajaţii societăţii, cărora le incumbă obligaţia de confidenţialitate.

Contact

tel Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. facebook FBMess 35x35 skype

Abonează-te!

Dacă vrei să primești de la noi informații cu privire la ultimele noutăți legate de sudare sau oferte speciale pentru produsele noastre, abonează-te la lista noastră de e-mail!

emailAbonează-te!

Parteneri

SUDURA SRL este importator/distribuitor, în România, al produselor:

Avem 1073 de produse active în magazinul on-line!

   Livrare națională
logo fan  Logo_Cargus_300x300.jpg  Logo Sameday 
X

Click dreapta dezactivat

Deoarece ne-am confruntat cu foarte multe cazuri de încălcare a drepturilor de autor pentru conținutul MVS, click dreapta este dezactivat! Dacă doriți fișele tehnice, puteți tipări fișa din butonul PRINT sau ne puteți contacta folosind datele furnizate în meniul Contact! Mulțumim pentru înțelegere!